Gía bát cố định

Chiều ngang : 60, 70, 80, 90 cm

Chiều sâu : phù hợp kích thước tủ trên

Chiều cao : phù hợp kích thước tủ trên